W latach 2009 -2012 do kasy państwa nie wpłynęło 30 mln zł opłat za korzystanie z gruntów państwowych. W skali całego kraju zjawisko to może dotyczyć co najmniej 12 proc. terenów należących do skarbu państwa – podała NIK po zakończeniu kontroli.

Wśród kontrolowanych jednostek był Oddział Terenowy ANR w Szczecinie. Jego działalność NIK oceniła negatywnie.

Od 5,64 proc. do 8,66 proc. gruntów rolnych SP o powierzchni co najmniej 0,5 ha użytków rolnych, administrowanych przez Oddział mogło być wykorzystywanych przez podmioty zewnętrzne na działalność związaną z gospodarką rolną, mimo że według danych Oddziału pozostawały nierozdysponowane w całości – podała NIK w raporcie pokontrolnym „Ochrona gruntów rolnych Skarbu Państwa przed nieuprawnionym wykorzystywaniem” w latach 2009 – 2013 (do 30.06.)

Uzyskano płatności bezpośrednie do powierzchni:

a) 2.090,36 ha (tj. 5,64 proc.) w 2009 r., do których wypłacone zostały płatności w łącznej wysokości 1.106.539,71 zł;

b) 3.050,02 ha (tj. 8,61 proc.) w 2010 r., do których wypłacone zostały płatności w łącznej wysokości 1.653.534,20 zł;

c) 2.325,92 ha (tj. 6,5 proc.) w 2011 r., do których wypłacone zostały płatności w łącznej wysokości 1.520.861,61 zł;

d) 3.047,34 ha (tj. 8,66 proc.) w 2012 r., do których wypłacone zostały płatności w łącznej wysokości 2.066.686,01 zł.

Straty skarbu państwa obejmują utracony czynsz dzierżawny.

„Niezapewnienie należytego nadzoru nad ww. gruntami rolnymi SP będącymi w zarządzie Oddziału miało wpływ na pozbawienie SP potencjalnych wpływów z opłat za korzystanie z tych nieruchomości. Ich szacunkowa wartość (wyliczona jako iloczyn powierzchni gruntów nierozdysponowanych w danym roku w Oddziale w Szczecinie i Filii w Koszalinie, objętych płatnościami za dany rok i średniej stawki czynszu dzierżawnego za 1 ha gruntów, wyliczonej przez Oddział za lata 2009-2012 odrębnie dla Oddziału w Szczecinie i Filii w Koszalinie) należna od powierzchni objętej płatnościami wyniosła łącznie 2.150.021 zł, z tego: 247.287 zł w 2009 r., 480.020 zł w 2010 r., 568.397 zł w 2011 r. i 854.316 zł w 2012 r.” – podano w raporcie.