W związku z przedłużającym się rozdysponowywaniem nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – informuje Ministerstwo Rolnictwa - przygotowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje:

                        • ograniczenie powierzchni nieruchomości rolnych jaka może być wydzierżawiona jednemu podmiotowi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do 300 ha. Jeżeli powierzchnia wydzierżawionych gruntów z Zasobu przekracza 300 ha, przewiduje się wyłączenie 30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Pozostałe nieruchomości zostaną przeznaczone do sprzedaży.               

                        • w I kolejności sprzedaż gruntów Zasobu rolnikom indywidualnym zamierzającym powiększyć gospodarstwo rodzinne oraz osobom posiadającym kwalifikacje rolnicze, zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne po cenie oszacowania (bez przetargu),    

                        • sprzedaż nieruchomości Zasobu głównie w przetargach ograniczonych na rzecz rolników indywidualnych zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne oraz osób posiadających kwalifikacje rolnicze, zamierzających utworzyć gospodarstwo rodzinne, a także na rzecz dotychczasowych dzierżawców,               

                        • zniesienie ograniczenia zgodnie z którym sprzedaż nieruchomości rolnej Zasobu może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 500 ha,