Brak rozwiązań uznających dzierżawę za pełnoprawną formę rozdysponowania gruntów z Zasobu WRSP oraz zagwarantowania możliwości kontynuacji dzierżawy przez następców prawnych – to najważniejszy zarzut, jaki stawiają rolnicy przedłożonemu w Sejmie projektowi nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, którego autorami są posłowie należący do PSL.

W projekcie przyjęto wiele ustaleń zawartych 11 stycznia 2013 r. pomiędzy ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego - zauważyli rolnicy. Jako zgodne z ich zapatrywaniami ocenili rozwiązania dotyczące możliwości wyeliminowania z udziału w przetargach ograniczonych osób, które kiedykolwiek nabyły z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych oraz zwolnienia młodych rolników chcących uczestniczyć w przetargach ograniczonych z wymogu dotyczącego 5-letniego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

„Projekt nie zawiera rozwiązań uznających dzierżawę za pełnoprawną formę rozdysponowania gruntów z Zasobu WRSP oraz zagwarantowania możliwości kontynuacji dzierżawy przez następców prawnych - czego domagamy się w naszych postulatach zgłoszonych w dniu 5 grudnia 2012 r.” – zauważają protestujący.  „W projekcie brak również propozycji rozwiązań ograniczających pełną swobodę obrotu ziemią rolniczą i umożliwiających wspieranie rodzinnego charakteru gospodarstw rolnych po 30 kwietnia 2016 r.” – dodają.

Stanowczo sprzeciwiają się rozwiązaniu zakładającemu, że dzierżawcy, którzy odrzucili otrzymaną od Agencji Nieruchomości Rolnych w trybie art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 r. propozycję dokonania zmian umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia z przedmiotu dzierżawy 30 proc. użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy, mogą w terminie 3 miesięcy złożyć oświadczenie o przyjęciu zaproponowanych przez ANR zmian umowy dzierżawy.