Po propozycji wprowadzenia podatków dochodowych dla rolników, EFRWP przedłożył kolejny projekt zmierzający do uregulowania ważnej dla polskiej wsi sprawy: sprzedaży ziemi.

Powiedzmy od razu: projekt tak kontrowersyjny, że dyskusyjny już dla samego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Prezes EFRWP Marek Zagórski ocenił, że w obecnej sytuacji – zbliżającego się terminu ustania zakazu nabywania polskiej ziemi przez cudzoziemców, co nastąpi w maju 2016 r. – są sprzyjające warunki do tego, aby zmienić przepisy dotyczące nabywania ziemi. Przedkładając swój raport „Przemiany strukturalne rolnictwa w krajach Unii Europejskiej. Wyzwania dla Polski” fundusz liczy zatem na podjęcie dyskusji i dokłada do niej swój głos.

Punktem wyjścia raportu przygotowanego przez dr. Andrzeja Zadurę stała się sytuacja w innych krajach UE. W wielu nowych krajach UE wprowadzono właśnie nowe przepisy dotyczące sprzedaży ziemi, niezbędne w sytuacji spekulacyjnego wykupowania ziemi. Ceny ziemi w Europie są zróżnicowane, w ub. r. w Holandii średnia to 52 tys. euro za ha. Przed wykupem gruntów kraje zabezpieczają się różnie, czasem bardzo restrykcyjnie - np. wymagany okres zamieszkania to 10 lat na Słowacji, stosuje się też żądanie ujawniania pochodzenia kapitału przeznaczanego na zakup.

Dr Andrzej Zadura przeanalizował rozwiązania przyjęte w Niemczech i Francji - traktując te kraje jako mające podobną do naszej sytuację i pozytywne efekty w kształtowaniu struktury gospodarstw. Nie wnikając w ustalenia dotyczące kontroli sprzedaży ziemi w tych krajach (napiszemy o tym dokładniej w przyszłości) powiedzmy tylko, że stała się ona podstawą do przygotowania systemu proponowanego w Polsce.

Zaproponowano – wzorem uregulowań francuskich – zastosowanie autoryzacji prowadzenia działalności rolniczej. Decyzje miałby podejmować starosta powiatu. Organem doradczym byłaby dla niego powiatowa komisja ds. struktur rolnych, w której składzie byliby przedstawiciele związków rolników, izby rolniczej, KRUS, agencji rolnych, banków, stowarzyszeń konsumentów i ochrony środowiska oraz wydziałów starostwa.

Stworzony system zakłada przedkładanie programów produkcyjnego zagospodarowania przejmowanych gruntów wraz ze zobowiązaniem do ich realizacji. Wszystkie osoby przejmujące grunty rolne na podstawie każdego zdarzenia prawnego miałyby mieć obowiązek posiadania kwalifikacji rolniczych.