Bułgaria

W rolnictwie Bułgarii dominują ilościowo gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych, które stanowią 91,4 proc. wszystkich gospodarstw, ale tylko 5,3 proc. gruntów. Nowa ustawa ma chronić duże gospodarstwa rolne zarządzane przez spółki rolne. Zgodnie z nowymi przepisami grunty rolne mogą nabywać i posiadać wyłącznie osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania w Bułgarii, a osoby prawne siedzibę na terytorium Bułgarii, przez co najmniej pięć lat. Dopuszcza się również prawo nabycia i posiadania gruntów rolnych przez osobę prawną zarejestrowaną w Bułgarii przez krócej niż pięć lat, jeśli partnerzy, członkowie stowarzyszeni, członkowie zarządu lub założyciele, przez co najmniej 5 lat mieszkali w Bułgarii. Z prawa nabywania i posiadania gruntów ornych wykluczone są osoby prawne, których partnerami lub udziałowcami są bezpośrednio lub pośrednio spółki zarejestrowane w krajach, które są rajami podatkowymi.

Litwa 

Według nowej ustawy nabywcami gruntów rolniczych na Litwie mogą być osoby, które musza się wykazać, co najmniej trzyletnim prowadzeniem działalności rolniczej w ciągu ostatnich dziesięciu lat lub mieć odpowiednie kwalifikacje rolnicze (wymagania te nie dotyczą rolników poniżej 40 lat). Jeżeli nabywcą jest osoba prawna to to jej przedsiębiorstwo musi osiągać, co najmniej 50 proc. przychodów ze sprzedaży produkcji rolnej. Osoba fizyczna lub prawna może nabyć do 500 ha gruntów rolnych, w tym do 300 ha państwowych. Więcej gruntów mogą nabyć tylko rolnicy prowadzący chów bydła. Do wymienionych 500 ha wliczana jest powierzchnia gruntów posiadana przez osoby powiązane z nabywcą. Z kolei powiązane osoby prawne to spółki, w których dana osoba fizyczna lub prawna posiada bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 25 proc. w zgromadzeniu wspólników lub ponad 25 proc. udziałów spółki. Nabywca może zostać zobowiązany do rolniczego użytkowania nabytego gruntu i ujawnienia pochodzenia środków, za które został nabyty grunt. Nabyty grunt można odsprzedać po upływie, co najmniej pięciu lat. Nabycie gruntów o powierzchni do 10 ha nie podlega przepisom ustawy. Przepisy ustawy wprowadziły także zasady wykorzystywania pierwszeństwa zakupu nieruchomości rolnej. W razie nabycia gruntu o powierzchni przekraczającej ustawowe limity nadwyżka powierzchni może być przejęta do zasobu państwowych gruntów rolnych na mocy wyroku sądowego. Sprzedawany grunt może być również zakupiony na zasadzie pierwokupu do zasobu gruntów państwowych.