Jak stwierdził dr inż. Andrzej Zadura, kraje te ostatnio uchwaliły nowe ustawy lub dokonały zmian w dotychczasowym prawodawstwie regulującym obrót gruntami rolnymi.

Rumunia

Według nowych przepisów, zbywcy nieruchomości rolnej zobowiązani są do przedłożenia oferty sprzedaży do organu administracji właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Oferty te są publikowane w formie internetowej i jako ogłoszenia. Pierwszeństwo w nabyciu gruntów określono w następującej kolejności: współwłaściciel nieruchomości, dzierżawca posiadający zarejestrowaną umowę dzierżawy ważną w dniu publikacji oferty sprzedaży, właściciel gruntu przylegającego do działki zbywającego grunt oraz rumuńska agencja własności publicznej. Jeżeli powierzchnia nieruchomości nie przekracza 30 ha, to dokumentacja oferty sprzedaży podlega weryfikacji przez wydział rolnictwa lokalnego administracji, gdy przekracza 30 ha weryfikowany jest przez ministerstwo rolnictwa. Oferty posiadających pierwszeństwo przyjmowane są przez 30 dni. Jeżeli oferty te nie różnią się ceną i innymi warunkami nabycia, to sprzedający dokonuje wyboru nabywcy zgodnie z kolejnością ustawową. Gdy któryś z posiadaczy prawa pierwokupu zaoferuje cenę wyższą niż podana przez zbywcę, to okres gromadzenia ofert przedłużony zostaje o 10 dni. Po upływu tego terminu zbywca nieruchomości wybiera nabywcę kierując się kryteriami: ceny i miejsca na liście prawa do pierwokupu. Gdy żadna z osób uprawnionych do pierwokupu nie wyrazi woli nabycia nieruchomości, to wybór nabywcy należy do sprzedającego i nie podlega zatwierdzeniu. Sprzedający może wówczas sprzedać nieruchomość po cenie równej lub wyższej niż wymieniona w ofercie sprzedaży. Przepisy nowej ustawy nie dotyczą transakcji sprzedaży gruntów między osobami do trzeciego stopnia pokrewieństwa.