I to pilny – został przyjęty 16 marca przez Komitet Stały Rady Ministrów, a MRiRW zwróciło się o pilne rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą, albo o zwolnienie z obowiązku tego rozpatrzenia.

Wejście w styczniu w życie nowych przepisów spowodowało bowiem – jak podaje w uzasadnieniu MRiRW – obawy rolników potwierdzone przez ubezpieczycieli, że w ubezpieczeniach upraw od jednego ryzyka lub od kilku wybranych ryzyk nie uzyskają dopłaty do składki na poziomie 65 proc., tylko na znacznie niższym. W 2017 r. przekroczenie stawek taryfowych w ubezpieczeniach upraw rolnych od wszystkich rodzajów ryzyka ponad odpowiednio 9, 12 i 15 proc. będzie powodowało proporcjonalne obniżenie dopłaty w stosunku do wzrostu stawek ponad owe 9, 12 i 15 proc.

Wprowadzenie proponowanych zmian ma więc umożliwić uzyskanie dopłaty do składki w maksymalnej wysokości 65 proc.

W projekcie proponuje się więc, aby w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych przekraczających odpowiednio 9, 12 i 15 proc. sumy ubezpieczenia upraw, z wyłączeniem upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, przy ubezpieczeniu od pełnego pakietu ryzyk (10 rodzajów ryzyka), dopłaty do tych stawek były pomniejszane proporcjonalnie do procentu ich podwyższenia, bez uwzględniania stawek taryfowych dla ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania.

Producenci zajmujący się uprawą drzew i krzewów owocowych oraz truskawek w przypadku wybrania pełnego pakietu ryzyk, w przypadku ustalenia składki przekraczającej w. wym. wielkości sumy ubezpieczenia, mieliby natomiast dopłaty do tych wysokości sumy ubezpieczenia, a płaciliby sami pozostałą część składki.

Dopłata do składek w przypadku zawarcia umowy obejmującej jeden rodzaj ryzyka lub kilka wybranych rodzajów ryzyka będzie więc przysługiwała w wysokości 65 proc. składki, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia od jednego lub kilku rodzajów ryzyka nie przekroczą stawek odpowiednio 9, 12 i 15 proc. sumy ubezpieczenia. Jeżeli natomiast przekroczą, z wyłączeniem upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, dopłaty będą proporcjonalnie pomniejszane o wysokość przekroczenia (bez uwzględnienia suszy i ujemnych skutków przezimowania). W przypadku umów ubezpieczenia upraw drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, po przekroczeniu stawek dopłata będzie przysługiwała do 65 proc. składki, pozostałą część zapłaci rolnik.