Zmiany w większości mają charakter porządkowy lub doprecyzowują niektóre definicje – ocenia agencja i zastrzega, że nie ma inicjatywy ustawodawczej, zatem o wszystkim zadecyduje ministerstwo.

A jakie obserwacje poczyniła agencja odnośnie do funkcjonowania aktualnych uregulowań i co proponuje w związku z tym?

Pierwsza kwestia dotyczy zadań ANR, obecnie określonych w Art. 24. 1. jako: „Agencja gospodaruje Zasobem w drodze:

1)      w pierwszej kolejności wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, na zasadach określonych w rozdziałach 6 lub 8”.

Teraz zapis ten miałby brzmieć: "w pierwszej kolejności wydzierżawienia lub sprzedaży nieruchomości rolnych o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, na zasadach określonych w rozdziałach 6 lub 8".

Skąd taka potrzeba? „O wprowadzenie ww. zmiany postulowały min. organizacje rolnicze. Zgodnie bowiem z definicją zawartą w art. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - pod pojęciem gospodarstwa rolnego należy rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w którym powierzchnia nieruchomości rolnej jest nie mniejsza niż 1 ha” – uzasadnia ANR.

W tymże artykule do form gospodarowania Zasobem proponuje się dodanie możliwości użyczania gruntu. ANR uzasadnia to tak: „Propozycja ta pozwoliłaby na krótkotrwałe użyczenie nieruchomości np.: osobie, która wygrała przetarg na sprzedaż, a nie doszło jeszcze do podpisania umowy, nieruchomość oczekuje na formalno-prawne przygotowanie jej do nieodpłatnego przekazania uprawnionym podmiotom (np. gminom). Taka forma „udostępnienia” nieruchomości wpłynie pozytywnie na przyspieszenie i usprawnienie procesu rozdysponowania, umożliwi osobie która wygrała przetarg, podjęcie odpowiednich prac agrotechnicznych albo zabezpieczających. Również istnieją inne sytuacje, w których użycie tej formy zagospodarowania Zasobu jest niezbędne z uwagi na potrzebę realizacji zadań wynikających z polityki państwa.”

Agencja chce też uchylenia ust. 7b w art. 24 w związku z dezaktualizacją – dawał on możliwość przekazywania nieodpłatnie w trwały zarząd na czas nieoznaczony ministrowi właściwemu do spraw sportu i kultury fizycznej, na jego wniosek, nieruchomości niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.