Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przewiduje możliwość nabywania nieruchomości po cenie ustawowej i określa pierwszeństwo w tym zakresie. Zawiera też zapis, pozwalający na organizowanie przetargów ofert pisemnych dla określonych podmiotów.

W tych przetargach nieruchomość jest nabywana za cenę w wysokości wartości tej nieruchomości, określonej przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami, powiększoną tylko o koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. W ustawie wskazano ponadto przykładowe kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty – są to odległość gospodarstwa rolnego oferenta od zbywanej nieruchomości Zasobu, powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu, intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta.

Wśród podmiotów, dla których ANR może organizować te atrakcyjne przetargi, są:

- rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą lub

- osoby posiadające kwalifikacje rolnicze określone w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów, lub

- pracownicy zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zamierzający utworzyć gospodarstwo rodzinne, lub

- rolnicy, którzy po dniu 31 grudnia 1991 r. sprzedali Skarbowi Państwa nieruchomości niezbędne na cele publiczne, lub

- członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych postawionych w stan likwidacji lub upadłości, zamierzający utworzyć gospodarstwo rodzinne, lub

- repatrianci w rozumieniu przepisów o repatriacji, przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż 6 lat przed dniem przetargu, lub

- spółki prawa handlowego, w których 100% akcji albo udziałów należy do pracowników zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Ile razy skorzystano z możliwości  stwarzanej w art. 29 ust 3b ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami  rolnymi Skarbu Państwa, organizując przetargi ofertowe adresowane do  poszczególnych 7 podmiotów? – zapytałam w ANR, prosząc jeszcze o podanie liczby takich przetargów w poszczególnych latach, z  uwzględnieniem podanych w artykule 7 podmiotów.