- Otrzymałem raport pokontrolny sporządzony przez ARiMR kameralnie – mówi czytelnik i pyta: co to za sposób kontroli, co to za sposób pisania raportu?

Postępowanie zakończone "raportem z kontroli sporządzonym kameralnie na podstawie dokumentacji fotograficznej" (cytat z pisma ARiMR do rolnika) skłoniło nas do wystąpienia do ARiMR z pytaniem, jak wygląda w takiej sytuacji informowanie rolnika o przeprowadzonej kontroli i jak wygląda sporządzenie protokołu pokontrolnego i tryb odwołania?

Julia Kazulo-Gawryś z Wydziału Nadzoru i Kontroli Wymogów Wzajemnej Zgodności, Departament Kontroli na Miejscu ARiMR poinformowała, że raport z kontroli CC sporządzony kameralnie na podstawie dokumentacji fotograficznej jest jak najbardziej zgodny z przepisami.

„Zgodnie z art. 54 rozporządzenia KOMISJI (WE) NR 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. (cytat poniżej) na podstawie stwierdzonych przez ARiMR niezgodności dotyczących braku przestrzegania norm DKR lub/i wymogów wzajemnej zgodności lub jeśli ARiMR uzyskała informacje o stwierdzonych niezgodnościach w innych kontrolach realizowanych przez właściwy organ kontroli lub jeśli organ kontroli uzyskał informacje z innych źródeł, obligatoryjnie jest sporządzany raport z kontroli w zakresie wzajemnej zgodności”.

Ów zapowiadany cytat brzmi następująco:

"Każda kontrola na miejscu przeprowadzona zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału stanowi przedmiot sprawozdania z kontroli sporządzanego przez właściwy organ kontroli, bez względu na to, czy rolnik został wybrany do kontroli na miejscu zgodnie z art. 51, czy też kontrola wynikała z niezgodności, o których właściwy organ kontroli uzyskał informacje z innych źródeł".

Ale kameralnie raport z kontroli nie może być sporządzony zawsze:

„Sporządzenie Raportu w zakresie wzajemnej zgodności jest wykonane kameralnie, zgodnie z Instrukcją realizacji kontroli w zakresie wzajemnej zgodności, na podstawie interpretacji dokumentacji kontrolnej Raportu z innych kontroli realizowanych przez ARiMR, jeżeli ponad wszelką wątpliwość stwierdzono w gospodarstwie nieprzestrzeganie danego wymogu lub danej normy. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji wyników jest przeprowadzana dodatkowa kontrola na miejscu.”