Sejm rozpoczął prace nad ustawą, mającą doprowadzić do powstania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, tworzonego na bazie ARR i ANR. Część obowiązków ARR trafi do KOWR, zadania płatnicze przejmie natomiast ARiMR. ARiMR będzie musiała uzyskać akredytację jako agencja płatnicza w zakresie, jaki obejmuje akredytacja posiadana obecnie przez Agencję Rynku Rolnego. Czy nie wpłynie to na opóźnienie w działalności i realizację zadań płatniczych?

Jak zapewniał w Sejmie wiceminister Zbigniew Babalski, nie ma takiego zagrożenia. Już trzy dni po przyjęciu ustawy o KOWR zacznie działać pełnomocnik do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

- Celem działania pełnomocnika będzie zorganizowanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w szczególności w tym: przygotowanie propozycji w zakresie siedziby oddziałów terenowych i biur Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, podejmowanie czynności związanych z przejmowaniem przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa praw i obowiązków, w tym mienia Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego, podejmowanie czynności związanych z uregulowaniem stosunków pracy z pracownikami Agencji Nieruchomości Rolnych i pracownikami Agencji Rynku Rolnego, opracowanie projektu planu finansowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i przedstawienie go do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi, podejmowanie innych czynności niezbędnych do rozpoczęcia działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W tym, w okresie poprzedzającym zasadniczy termin wejścia w życie ustawy konieczne będzie wykonanie szeregu innych czynności przygotowawczych, także tych dotyczących akredytacji ARiMR w zakresie, jaki obejmuje akredytacja posiadana obecnie przez Agencję Rynku Rolnego.

To jednak potrwa.

- Proponuje się zatem wprowadzić przepis, na mocy którego minister właściwy do spraw finansów publicznych przeprowadzi czynności w celu przyznania na podstawie przepisów o finansowaniu wspólnej polityki rolnej z dniem 1 lipca 2017 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji tymczasowej jako agencji płatniczej w zakresie niezbędnym do realizacji wykonywanych dotychczas przez Agencję Rynku Rolnego zadań agencji płatniczej, które z dniem wejścia w życie ustawy będą należały do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. A prezes tejże agencji i prezes Agencji Rynku Rolnego podejmą działania w celu uzyskania z tym dniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tej akredytacji. Taka regulacja powinna wejść w życie w terminie wcześniejszym od zasadniczego terminu wejścia w życie ustawy. Stanowić ona będzie również podstawę do wydatkowania środków publicznych z przeznaczeniem na podjęcie tych działań – tłumaczył wiceminister rolnictwa.