Sejm rozpoczął pracę nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Zniesienie systemu kwotowania produkcji mleka w krajach Unii Europejskiej od kwietnia 2015 r. wymusza zmiany na rynku mleka.

- Komisja Europejska powołała grupę wysokiego szczebla ds. mleka, która w celu zapobieżenia negatywnym skutkom tych procesów przygotowała tzw. pakiet mleczny. Zasady funkcjonowania tego pakietu zostały ujęte w zasadniczych punktach: po pierwsze, pisemne umowy pomiędzy producentami i przetwórcami mleka, po drugie, możliwość negocjowania warunków umów zbiorowo za pośrednictwem organizacji producenckich, po trzecie, szczegółowe zasady opisujące działania organizacji międzybranżowych oraz poprawa przepływu informacji – mówił poseł sprawozdawca Krzysztof Jurgiel, rekomendując w imieniu Komisji Rolnictwa przyjęcie nowelizacji.

Przedstawiony projekt ustawy ma na celu wdrożenie postanowień unijnych. Nowe przepisy mają ułatwić organizacjom producentów mleka negocjowanie w imieniu należących do nich rolników umów na dostawy mleka m.in. do zakładów mleczarskich.

Oto jak scharakteryzował projekt Krzysztof Jurgiel:

- Wdraża się przede wszystkim przepisy obligatoryjne dotyczące uznawania organizacji producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych oraz przepisy o charakterze fakultatywnym umożliwiające uznawanie zrzeszeń uznanych organizacji producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych. W związku z tym w projektowanej ustawie rząd proponuje wprowadzenie przepisów dotyczących następujących kwestii: po pierwsze, wskazania organu właściwego do uznawania organizacji producentów mleka oraz zrzeszeń uznanych organizacji producentów mleka oraz zadań tego organu w przedmiotowym zakresie. Proponuje się, aby organem właściwym w tym zakresie był prezes Agencji Rynku Rolnego.

Po drugie, trybu ubiegania się o uznanie organizacji producentów mleka oraz zrzeszenia uznanych organizacji producentów mleka. Uznanie następuje w drodze decyzji prezesa Agencji Rynku Rolnego wydanej na wniosek składany przez organizację lub zrzeszenie ubiegające się o uznanie. Określono zawartość wniosku i rodzaj załączników.