Projekt m.in. zapewnia czynny udział właścicieli nieruchomości oraz zainteresowanych instytucji w tworzeniu projektu podziału województwa na obwody łowieckie lub zmiany granic obwodów już istniejących. Oprócz możliwości zgłaszania uwag i wniosków podczas tworzenia obwodów łowieckich, zgodnie z projektem, właściciele prywatnych gruntów będą mogli zapoznać się z informacjami o planowanym na ich terenie polowaniu zbiorowym. W przypadku wpływu takiego polowania na bezpieczeństwo będą mogli sprzeciwić się jego organizacji.

Projekt wpłynął do Sejmu 26 września 2014 r. jako inicjatywa grupy posłów KP PSL, KP SLD, KP PIS i KP SP. 2 grudnia 2014 r. projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnił go poseł Stanisław Wziątek. 

Decyzją Sejmu projekt trafił do dalszych prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Wiceminister środowiska Piotr Otawski powiedział w trakcie debaty, że projekt poselski nie odnosi się do wszystkich kwestii wskazanych do uregulowania w wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Rząd przygotowuje własny projekt rozwiązania  tych problemów.

- Chciałbym zwrócić uwagę na to, że trybunał wyraźnie wskazał, że powinna być dopuszczona chociażby możliwość uwzględnienia sprzeciwu związanego z postawami etycznymi czy poglądami właściciela nieruchomości, co jest zgodne z orzecznictwem i zostało wskazane w wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Również obowiązki informacyjne, na które wyraźnie wskazał Trybunał Konstytucyjny, nie są uwzględnione w projekcie poselskim zgodnie z uzasadnieniem wyroku. Projekt przewiduje obowiązek informacyjny wyłącznie w odniesieniu do polowań zbiorowych, natomiast wyrok trybunału w żaden sposób tego nie różnicuje.