Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ma umożliwić przeprowadzenie naboru wniosków o tę pomoc, planowanego w III kwartale 2017 r.

Więcej: Zmieniony harmonogram PROW na 2017 rok

Podstawą do przyznania pomocy będzie umowa, a nie decyzja ARiMR.

O pomoc będzie mógł ubiegać się rolnik, który jest posiadaczem gospodarstwa, w ramach którego co najmniej 1 ha TUZ i pastwisk położony jest na obszarze Natura 2000. 

Uzyskane dofinansowanie ma służyć inwestycjom przyczyniającym się do utrzymania i właściwego użytkowania TUZ. Inwestycje mogą być związane zarówno z produkcją roślinną, jak i zwierzęcą (wyłącznie z gatunków: bydło domowe, bawoły, daniele, jelenie, konie, osły, kozy lub owce).

Poziom wsparcia to do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla młodych rolników – do 60 proc.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się m.in. koszty (bez VAT) budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków inwentarskich lub budowli, wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej (zwierząt trawożernych), a także koszt zakupu wyposażenia, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji tych zwierząt, a także wyposażenia pastwisk lub wybiegów. Można też uzyskać dofinansowanie na zakup maszyn i sprzętu do produkcji roślin na TUZ oraz zbioru skoszonej biomasy oraz przygotowania miejsc do jej przechowywania.

Limit pomocy w okresie realizacji programu wynosi na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo 500 tys. zł, z tym że w przypadku realizacji operacji nieobejmujących inwestycji związanych z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie – 200 tys. zł.

Wybór operacji do dofinansowania będzie dokonywany na podstawie kryteriów, preferujących gospodarstwa o większej powierzchni TUZ położonych na obszarach Natura 2000, w tym TUZ wartościowych pod względem środowiskowym, oraz gospodarstwa, w których udział TUZ na obszarze Natura 2000 w strukturze użytków rolnych jest największy.

Ponadto pomoc została ukierunkowana na operacje obejmujące realizację inwestycji związanych z działaniami ochronnymi: obligatoryjnymi i fakultatywnymi.

Przewidziano preferencje dla rolników mających w dniu składania wniosku mniej niż 40 lat.

Nabór wniosków ma być przeprowadzany w III lub IV kwartale roku (czyżby znów szykowała się zmiana harmonogramu PROW?).

Szacuje się, że rozporządzenie dotyczy ok. 254 200 gospodarstw.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!