Ustawą z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach wprowadzono instrumenty prawne do nabywania przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, gruntów leśnych w drodze pierwokupu. Lasy Państwowe, za zgodą sądu, mogą wykupić grunty według ceny ustalonej zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami, jeżeli uznają, że cena ustalona przez zbywcę jest zbyt wysoka - co w praktyce oznacza, że cenę ustala rzeczoznawca. A, jak podnoszą posłowie, „wyceny dokonywane przez rzeczoznawców nie odpowiadają rzeczywistej wartości rynkowej. W dodatku obecna treść art. 37a pozbawia zbywcę możliwości odstąpienia od sprzedaży nieruchomości w przypadku wykonania prawa pierwokupu lub prawa nabycia nieruchomości przez Lasy Państwowe nawet, jeśli cena została ustalona w sposób urzędowy.”

Wniosek? „Obecna regulacja dotycząca zbywania gruntów leśnych znacząco ogranicza naczelne i najszersze prawo rzeczowe, jakim jest prawo własności i wynikające z niego uprawnienia, jakim jest m.in. ius disponendi, którego cechą jest także możliwość przeniesienia prawa własności na wybrany przez właściciela podmiot. W konsekwencji słuszne interesy obywateli nie są należycie chronione” – uważają posłowie i proponują zmianę przepisów.

Zgodnie z przygotowaną propozycją umowa sprzedaży będzie mogła zostać zawarta, chyba że nadleśniczy reprezentujący Lasy Państwowe wyrazi sprzeciw w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty zgłoszenia przez zbywcę zamiaru zbycia gruntu. Gdy nadleśniczy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy sprzedaży, zbywca będzie posiadał prawo żądania, a Dyrekcja Generalna  Lasów Państwowych obowiązana będzie do złożenia oświadczenia o nabyciu gruntu za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jego wartości rynkowej, obliczonej przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Po zawiadomieniu zbywcy przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych o ustalonej wysokości równowartości pieniężnej, zbywca będzie miał do wyboru trzy możliwości:

- wystąpić do sądu o ustalenie równowartości pieniężnej wartości rynkowej gruntu nabywanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych – w sytuacji, gdy zbywcy nie odpowiada ustalona przez Dyrekcję Generalną wartość,

- złożyć pisemne oświadczenie o cofnięciu żądania nabycia gruntu przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych - gdy z jakichkolwiek powodów zrezygnował ze zbycia gruntu,

- nie podjąć żadnej z powyższych czynności – co równoznaczne będzie z wyrażeniem zgody na zbycie gruntu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych za zapłatą równowartości pieniężnej określonej w powiadomieniu.

Prawo do dysponowania będzie w ten sposób „w mniejszym stopniu ograniczone” – jak podają posłowie. Ponadto taka zmiana przepisów doprowadzi do skrócenia postępowania związanego ze sprzedażą gruntów leśnych i uprości przepisy (dzięki uchyleniu 8 artykułów), a także pozytywnie wpłynie na ich przejrzystość i jasność.

Projekt został skierowany do zaopiniowania.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!