Środki na oświatę i wychowanie to w budżecie państwa jedna z głównych pozycji. Na te cele przeznaczono na 2017 r. ponad 44 mld zł. Kwota ta stanowi ponad 11% wydatków budżetu zaplanowanych na 2017 r.

W budżecie na 2017 r. środki na zadania oświatowe ujęte w części oświatowej subwencji uwzględniają zmniejszenie o kwotę 5.416 tys. zł. To wynik przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół rolniczych do prowadzenia przez ministra rolnictwa. Środki w tej wysokości zostały przesunięte do części budżetowej, której dysponentem jest minister rolnictwa – podano w ustawie budżetowej.

MRiRW prowadzi obecnie 45 zespołów szkół rolniczych. Wiadomo, że ministerstwo wystąpiło do samorządów o zgodę na przejęcie kolejnych 10 szkół, co do dwóch (Żarnowiec i Swarożyn) podpisano porozumienie o przejęciu od stycznia 2017 r. Zapowiedziano też rozmowy zmierzające do kolejnego przejmowania szkół.

Budżet na 2016 rok przewidywał na ten cel wydatki prawie o połowę mniejsze, niż te planowane na 2017 – trochę ponad 3 mln zł.

Więcej: Ministerstwo Rolnictwa na promocję wydaje tyle, co na oświatę

Czy oznacza to, że Ministerstwo Rolnictwa poprowadzi więcej szkół?

W nowej ustawie oświatowej przewidziano powrót trzyletnich szkół zawodowych i pięcioletnich techników. Zawód można będzie zdobywać, kończąc: pięcioletnie technikum, trzyletnią branżową szkołę I stopnia, trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, dwuletnią branżową szkołę II stopnia, szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

Przewidziano też możliwość dokształcania dla dorosłych.

Nowa ustawa oświatowa podaje taką definicję szkoły rolniczej: „należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą wyłącznie w zawodach dla rolnictwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub minister właściwy do spraw rynków rolnych”.