- Chcę skorzystać z pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw” – mówi czytelnik. – Spełniam warunek ubezpieczenia od 24 miesięcy w KRUS. Zastanawiam się tylko, jak długo po otrzymaniu pomocy będę musiał pozostać w KRUS.

W rozporządzeniu z dnia 23 października 2015 r. podano jako warunek uzyskania pomocy:

"podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik nieprzerwanie przez co najmniej ostatnie 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej."

A co po przyznaniu pomocy? Nic nie mówi się wprost o konieczności pozostawania ubezpieczonym w KRUS. Czy na pewno jednak można zaniechać tego ubezpieczenia i czy nigdzie między wierszami nie znajduje się zapis, że ktoś, kto zrezygnuje z KRUS, będzie musiał zwracać pomoc?

Otóż nie ma tu żadnej pułapki. Jak się okazuje, najwyraźniej trudno było uwierzyć w możliwość skutecznego zrestrukturyzowania gospodarstwa za 60 tys. zł tej pomocy z PROW - i wymogu pozostawania wiernym rolniczemu ubezpieczeniu nie wprowadzono.

MRiRW wyjaśniło:

 <W § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (Dz. U. poz. 1813, z 2016 r. poz. 1009 oraz z 2017 r. poz. 109), określono warunki przyznania pomocy w ramach przedmiotowego typu operacji.

W § 15 ust. 2 określono warunki, z zastrzeżeniem dopełnienia których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, a które beneficjent powinien dopełnić w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji. Od dopełnienia ww. warunków jest uzależniona wypłata pierwszej raty pomocy.

Natomiast zobowiązania beneficjenta, tj. warunki, które beneficjent powinien spełnić bądź spełniać w okresie po przyznaniu pomocy, stanowiące warunek wypłaty drugiej raty pomocy,  zostały określone w  §  18 ww. rozporządzenia. Część z tych warunków obowiązuje do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.