- Projekt zawiera szereg nowatorskich rozwiązań w zakresie mikroenergetyki i małej energetyki, w tym także energetyki prosumenckiej, które z punktu widzenia ministra gospodarki są bardzo istotnym elementem pozwalającym w przyszłości wykorzystywać lokalnie dostępne zasoby OZE w celu wytwarzania m.in. energii elektrycznej czy biogazu rolniczego ze źródeł odnawialnych – stwierdził wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak, odpowiadając na interpelację poseł Krystyny Ozgi . - Tego typu inicjatywy lokalne umożliwią bowiem zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia wypełnienia przez Polskę zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

W projekcie przewidziano w szczególności wsparcie dla małych i dużych biogazowni:

- Przechodząc do spraw związanych z sektorem biogazowni rolniczych, uprzejmie informuję, iż ww. projekt regulacji zakłada wsparcie dla mikroinstalacji o mocy zainstalowanej do 40 kW (mikrobiogazownie) oraz małych instalacji (do 200 kW), które realizowane będą w ramach stałych cen gwarantowanych w postaci feed-in-tariff (art. 41 i nast. projektu ustawy) oraz w przypadku dużych wytwórców (instalacje powyżej 200 kW) w postaci systemu zielonych certyfikatów (świadectw pochodzenia oraz świadectw pochodzenia biogazu, których wartość uzależniona będzie od rodzaju technologii, mocy zainstalowanej oraz od wartości współczynnika korekcyjnego dla danego rodzaju instalacji). Niezależnie podkreślenia wymaga fakt, iż funkcjonujące obecnie biogazownie rolnicze oraz te biogazownie rolnicze, które powstaną w przyszłości, będą mogły uzyskać wsparcie w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji, która realizowana będzie na gruncie projektowanych przepisów nowego Prawa energetycznego.

Projekt ustawy szczegółowo reguluje wsparcie dla dużych wytwórców:

- Wsparcie przemysłowych wytwórców (dużych instalacji OZE – biogazowni rolniczych) opierać się będzie na systemie tzw. zielonych certyfikatów, których wartość uzależniona będzie od rodzaju technologii oraz od wartości współczynnika korekcyjnego dla danego rodzaju technologii. Wysokość współczynnika korekcyjnego z kolei uzależniona będzie od rzeczywistych kosztów wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji odnawialnego źródła energii. W przypadku biogazowni rolniczych zgodnie z przepisami wprowadzającymi wysokość współczynnika korekcyjnego dla instalacji o mocy np. powyżej 200 kW wytwarzających biogaz rolniczy lub energię elektryczną z biogazu rolniczego kształtowała się będzie od poziomu 1,5 w roku 2013 do poziomu 1,41 w roku 2017.