Od 1 lipca 2017 roku powstanie nowa instytucja pod nazwą Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Więcej: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zamiast ARR i ANR

Jak wynika z przesłanego do Sejmu „Rządowego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa”, zmianie ulegną 43 ustawy.

Co – dla rolnika - zmienią te przepisy?

Agencja płatnicza to od 1 lipca tylko ARiMR. Ale… „Należy jednocześnie podkreślić, że skupienie zadań agencji płatniczej w jednym podmiocie, tj. w ARiMR, nie eliminuje możliwości delegowania zadań agencji płatniczej innym podmiotom” – zastrzeżono, dodając: „Planuje się, że niektóre zadania agencji płatniczej będą delegowane KOWR, m.in. w zakresie dotychczas wykonywanych przez ARR zadań dotyczących działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Przejęte przez ARiMR zadania, które dotychczas wykonywała ARR, mają być wykonywane na takich samych zasadach jak obecnie. Ma to ułatwić uzyskiwanie akredytacji przez ARiMR w odniesieniu do zadań agencji płatniczej realizowanych dotychczas przez ARR, a także nie komplikować sytuacji osób korzystających z płatności. „Z tych samych względów, a więc aby ułatwić proces przyznawania akredytacji ARiMR jako agencji płatniczej oraz ograniczyć zaskoczenie podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych dotychczas przez ARR, zaproponowano, aby jednocześnie z przejęciem przez ARiMR zadań realizowanych dotychczas przez ARR, część tych zadań ARiMR, jako jedyna agencja płatnicza, delegowała KOWR”- podano w uzasadnieniu.

„W celu zapewnienia lepszej dostępności usług dla rolników i poprawy efektywności obsługi składanych wniosków zadanie polegające na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie realizowane będzie przez kierowników biur powiatowych ARiMR, jako organ pierwszej instancji” – przewidziano.