Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało producentom trzody z obszarów dotkniętych ASF pomoc – jej warunkiem ma być zobowiązanie się przez producenta do niezwiększania produkcji poza wielkość… z największego okresu jej ograniczenia, spowodowanego ASF. Zgodnie z projektem rozporządzenia, hodowca ubiegający się o pomoc w postaci dopłaty do sprzedanego kilograma musi złożyć zobowiązanie, że ograniczy produkcję do wielkości tej z najtrudniejszego okresu po wystąpieniu ASF. I to aż do połowy 2018 roku.

Więcej: Pomoc po ASF czy ograniczanie produkcji trzody chlewnej?

Zatem skórka za wyprawkę?

I dlaczego w ogóle pomoc po ASF jest „doczepiona” do innej pomocy rynkowej, udzielanej UE na rynkach z trudnościami zupełnie czym innym wywołanymi?

Poprosiliśmy Ministerstwo Rolnictwa o informację. MRiRW wyjaśniło, że projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych został przygotowany na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1613 z dnia 8 września 2016 r. przewidującego nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

„Zgodnie z ww. rozporządzeniem delegowanym Komisji, udostępnione państwom członkowskim środki finansowe powinny zostać przeznaczone na wsparcie producentów mleka lub rolników w innych sektorach hodowlanych, którzy podejmują jedno z działań określonych w tym rozporządzeniu. W opinii Ministerstwa działaniem, które umożliwi objęcie największej grupy beneficjentów na obszarze objętym restrykcjami jest właśnie niezwiększanie produkcji. Składając wniosek o uzyskanie rekompensat, producent świń będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że w wyznaczonym okresie nie zwiększy sprzedaży świń w stosunku do okresu referencyjnego” – wyjaśnia ministerstwo.

Warto dodać, że unijne rozporządzenie daje wybór – beneficjenci unijnej pomocy mają podjąć „co najmniej jedno z następujących działań mających na celu wzmocnienie stabilności gospodarczej ich gospodarstw oraz przyczynienie się do stabilizacji rynku”: