Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych  15 września br. wystosował do MRiRW list w sprawie wprowadzenia zmian przepisów prawnych, tak aby wypadek rolnika na obszarze lasu, który jest jego własnością, został zakwalifikowany jako wypadek podczas prac w gospodarstwie.

Jak wynika z udzielonej przez  że resort rolnictwa odpowiedzi, zasadne jest w przyszłości doprecyzowanie definicji gospodarstwa rolnego i działalności rolniczej. Problem ten rozważony zostanie podczas prac nad założeniami do reformy systemu ubezpieczenia społecznego rolników, które poddane zostaną publicznej debacie – zapowiada ministerstwo.

A oto treść  odpowiedzi odnosząca się do sprawy wypadku w lesie:

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

1) na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub

2)  w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, albo w drodze powrotnej, lub

3) podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo