Chociaż rozporządzenie ministra rolnictwa z 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ma wciąż status „obowiązujące”, to trzeba się spodziewać w nim zmian, zmierzających do uwzględnienia preferencji dla rolników z obszarów objętych ASF.

Zgodnie z zatwierdzonymi w UE zmianami w PROW nabory wniosków o pomoc z tego działania (a zapowiadano pierwszy nabór na I kwartał 2017 r.; pomoc w wysokości 100 tys. zł.) będą ogłaszane w ramach nowych obszarów:

  •  obszar A - operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF),
  • obszar B – pozostałe operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Nabory wniosków o przyznanie pomocy będą ogłaszane w ramach powyższych obszarów.

Odmienne będą też warunki kwalifikowalności. I tak w przypadku obszaru B pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”.

W przypadku obszaru A i B natomiast wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:

- być ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,

- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma mieć wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro, w przypadku operacji realizowanych w ramach obszaru A nie uwzględnia się produkcji trzody chlewnej,

- za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,

- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, położone jest w miejscowości należącej do:

  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
  • wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.