Mogą one być skierowane jednocześnie do wszystkich grup, albo tylko do wybranych spośród poniższych:

1. Rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą lub

2. Osoby posiadające kwalifikacje rolnicze określone w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów, lub

3. Pracownicy zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zamierzający utworzyć gospodarstwo rodzinne, lub

4. Rolnicy, którzy po dniu 31 grudnia 1991 r. sprzedali Skarbowi Państwa nieruchomości niezbędne na cele publiczne, lub

5. Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych postawionych w stan likwidacji lub upadłości, zamierzający utworzyć gospodarstwo rodzinne, lub

6. Repatrianci w rozumieniu przepisów o repatriacji, przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż 6 lat przed dniem przetargu, lub

7. Spółki prawa handlowego, w których 100 proc. akcji albo udziałów należy do pracowników zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Aby uczestniczyć w takim przetargu, trzeba udowodnić, że ma się wymagany status.

Za rolnika indywidualnego, uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości   rolnych,  których  łączna  powierzchnia  użytków  rolnych nie przekracza 300 ha,  posiadającą  kwalifikacje  rolnicze  oraz  co  najmniej od 5  lat   zamieszkałą   w   gminie,  na obszarze której  jest  położona  jedna  z  nieruchomości   rolnych   wchodzących   w  skład   gospodarstwa   rolnego  i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Uważa się, że osoba fizyczna:

1)      osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:

a)      pracuje w tym gospodarstwie,

b)   podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie;