Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z  7 lipca 2005 r.  przewiduje, że rolnik  jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. 2. Obowiązek ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50 proc. powierzchni upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, od co najmniej jednego z ryzyk wymienionych w ust..

Jednocześnie zapisano, że

Obowiązek ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50 proc. powierzchni upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1.

Z kolei w art. 11 pkt. 8 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1857/2006 czytamy: Od dnia 1 stycznia 2010 r. zaoferowane odszkodowanie musi być zmniejszone o 50 proc., chyba że przyznaje się je rolnikom, którzy dokonali ubezpieczenia pokrywającego co najmniej 50 proc. średniej rocznej produkcji lub dochodu związanego z produkcją i obejmującego zagrożenia związane z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi statystycznie najczęściej występującymi w danym państwie członkowskim lub regionie.

Ministerstwo Rolnictwa najwyraźniej interpretuje ten zapis jako konieczność posiadania w dniu wymarznięcia ubezpieczenia połowy areału. Łączna kwota pomocy zostanie pomniejszona o 50 proc., jeżeli producent rolny w dniu wystąpienia szkód nie posiadał umowy ubezpieczenia obejmującej ochroną ubezpieczeniową co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk lub co najmniej 50 proc. liczby zwierząt gospodarskich od co najmniej jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – podało Ministerstwo w warunkach pomocy dla poszkodowanych.

Zapytaliśmy Ministerstwo, skąd ten wymóg. Odpowiedź zawierała obszerne omówienie obowiązku ubezpieczania upraw, o interesującej nas kwestii MRiRW wypowiedziało się zdawkowo: Niezależnie od powyższego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1857/2006, w przypadku braku umowy ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym obejmującej ochroną co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich wszelka pomoc udzielana poszkodowanym producentom rolnym powinna być pomniejszona o połowę.

Poprosiliśmy o podanie konkretnego artykułu z przywołanego rozporządzenia, na który powołuje się Ministerstwo.

Na odpowiedź czekamy.

Podobał się artykuł? Podziel się!