W latach 2004-2015 dochody ludności wiejskiej zwiększyły się w ujęciu nominalnym o 101,5%, podczas gdy przeciętnego mieszkańców miasta o 85,1%, ale nadal dysparytet dochodowy mieszkańców wsi jest znaczący.

W 2004 r. dochody mieszkańca miasta (średnio) były wyższe od dochodów mieszkańca wsi o 52,7%, w 2015 r. przewaga ta zmniejszyła się do 40,3%.

Tendencja spadku dysparytetu dochodów gospodarstw domowych rolników względem dochodów pozostałych grup społeczno-ekonomicznych w latach 2008-2009 została zahamowana. W 2010 r. relacje te poprawiły się na korzyść rolników, ale już w roku 2011 wzrosły dysproporcje dochodowe na niekorzyść rolników. W 2012 r. nastąpiła poprawa sytuacji dochodowej rolników względem pozostałych grup gospodarstw. Tendencja ta utrzymała się również w 2013 roku. W 2014 r. odnotowano pogorszenie się sytuacji dochodowej rolników. Tendencja ta utrzymała się również w roku następnym. W 2015 r. w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się dysparytet dochodów rolników w porównaniu ze średnią krajową oraz wszystkimi grupami gospodarstw domowych.

W przyjętej przez rząd „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” zakłada się, że zwiększą się dochody gospodarstw domowych na wsi. Wzrost relacji rocznych dochodów na wsi w stosunku do miasta ma następować z 69,5% w 2015 r. do 72% w 2020 r. i 75% w 2030 r.

Dziś sejmowa KRiRW zajęła się kwestią planów rządu zawartych w SOR, dotyczących rozwoju wsi.

Według opinii posła Jarosława Sachajki potrzebny jest skokowy wzrost dochodów na wsi. Obecnie planowany wzrost dochodów jest na granicy błędu statystycznego - zauważył poseł.

Wiceminister Ryszard Zarudzki wskazał w odpowiedzi, że trwa praca nad programem operacyjnym związanym z SOR. W strategii zaprojektowano 705 działań realizowanych przez różne instytucje, 174 projekty strategiczne, 72 wskaźników monitorowania, w tym 2 wskaźniki bezpośrednio dot. rozwoju obszarów wiejskich i 21 projektów strategicznych MRiRW - 16 koordynowanych i 5 jako element większego projektu.

 Tabela pokazująca poziom dochodu na osobę w rolnictwie i w innych zawodach.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!