Senat poprawił ustawę w trzech punktach, sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowiedziała się za przyjęciem wszystkich zaproponowanych poprawek.

W poprawce pierwszej Senat uznał, że w skład Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego powinno wchodzić 2 przedstawicieli szkół wyższych i instytutów badawczych, a jeden przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych.

Druga poprawka zmierza do umożliwienia szybkich zmian w tej radzie – będą odbywać się w częściach, z dniem wyboru wszystkich nowych członków w ramach poszczególnych grup.

Trzecia poprawka skreśla artykuł 4 ustawy, przewidujący zachowanie mocy dotychczasowych przepisów wykonawczych wydanych na podst. art. 6 i 12 do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych. Senat uznał, że treść rozporządzenia nie może przesądzać o zakresie spraw przekazanych do uregulowania lub o kształcie wytycznych, które należy uwzględnić  przy wydawaniu aktu wykonawczego. To przepis upoważniający decyduje o treści aktu wykonawczego, a nie odwrotnie – podano w uzasadnieniu. Senat dostrzega pewną niespójność pomiędzy przytoczonymi rozporządzeniami w obecnym brzmieniu, a znowelizowaną treścią ustawy i uznaje, że pożądanym byłoby usunięcie jej poprzez nowelizacje rozporządzeń. Ponieważ owa niespójność nie wynika ze zmiany przepisów upoważniających (również pośredniej), a więc nie skutkuje utratą mocy obowiązywania przez rozporządzenia, to nie ma potrzeby utrzymywania rozporządzeń w mocy.

W harmonogramie obrad Sejmu na ten punkt przewidziano 15 minut. Zaplanowano 3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów – a klubów jest 6.

Podobał się artykuł? Podziel się!