Senator Jerzy Chróścikowski stwierdził podczas wypowiedzi w sejmowej KRiRW, że szybkie przyjęcie ustawy pozwoli organizacjom uregulować zaległości. Nie należy też zostawiać do uregulowania w rozporządzeniu sprawy, czy należne jest refinansowanie, czy dofinansowanie.

Władysław Serafin przychylił się do tego stanowiska. Dodał,  ze ustawa powinna „ograniczyć uprawnienia pośredników”, a obecne umocowanie Izby Rolniczej w roli dawcy pieniędzy powoduje konflikty, „to narzędzie polityczne do zbędnych gierek”. Zasugerował, że MRiRW powinno przejąć obowiązki Izby, obecne zasady to narzędzie do rozgrywek między organizacjami.

Wiktor Szmulewicz uznał za potrzebne szybkie uchwalenie ustawy i jasny zapis o finansowaniu 95 proc. kosztów związanych z reprezentowaniem rolników w Brukseli i 50 proc. wydatków krajowych. Stwierdził też, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że KRIR odpowiada za źle wykorzystane środki przez organizacje, dlatego KRIR musi to sprawdzać.

– Minister rolnictwa pozytywnie ustosunkowuje się do projektu ustawy przedłożonej pod obrady Sejmu – stwierdziła wiceminister Zofia Szalczyk. Ustawa umożliwia aktywność na forum UE, w Copa Cogeca. Przekłada się ona na wdrażanie WPR w Polsce i jest ważna. Niezwłocznie po uchwaleniu ustawy powstanie rozporządzenie, pozwalające na refundację dla organizacji – zadeklarowała i dodała, że MRiRW nie ma danych dotyczących reprezentatywności – nie jest znany stan członków organizacji, minister rolnictwa nie ma uprawnień do pytania o liczbę członków. W innych państwach organizacje też są dotowane. Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców I Właścicieli Rolnych jest związkiem pracodawców, a nie rolników – nie może być zaliczona do grupy podmiotów objętych dotacją – tak wiceminister odpowiedziała na sugestię o włączeniu Federacji do grona beneficjentów ustawy.

Poseł sprawozdawca Mirosław Maliszewski podsumował, że nikt nie podważa samego sensu ustawy - trzeba dofinansowywać udział organizacji w pracach europejskich. Co do mechanizmu refundowania natomiast są dwie koncepcje – poszczególne organizacje lub KRIR jako beneficjent płatności. Czy samorząd spółdzielczy może być beneficjentem dotacji? – pytał poseł.