Z ZUS otrzyma wtedy emeryturę w kwocie części najniższej emerytury proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia w ZUS, a z KRUS nie otrzyma emerytury, ponieważ do emerytury rolniczej osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. liczy się tylko okres ubezpieczenia w KRUS. Należy zaznaczyć, że wiele osób, które stały się bezrobotnymi, a posiadały lub współposiadały gospodarstwo rolne, nie otrzymywało prawa do zasiłku dla bezrobotnych i zgłaszały się do ubezpieczenia w KRUS – napisali posłowie w interpelacji. W związku z tym stwierdzili: Emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników i pracowników w wypadku mieszanych ubezpieczeń winny być wypłacane w kwocie proporcjonalnej do odpowiedniego okresu ubezpieczenia. Zaistniała sytuacja zmusza do postawienia następującego pytania: Czy przewidziana jest zmiana przepisów, tak aby dać prawo do emerytury rolniczej osobom, które spełniają wymóg okresu ubezpieczenia 25 lat łącznie w ZUS i KRUS.

Z odpowiedzi, której udzielił Tadeusz Nalewajk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że Ministerstwo nie widzi potrzeby zmiany przepisów w tym zakresie.

Wiceminister potwierdził, że od stycznia 2009 określona została zasada, zgodnie z którą do okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalnorentowemu, od którego zależy prawo do emerytury rolniczej, osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. nie zalicza się okresów innych niż rolnicze ubezpieczenia społecznego.

Po osiągnięciu wymaganego wieku emerytalnego i przy podleganiu przez 25 lat ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przysługuje emerytura rolnicza.

Natomiast Rolnikowi „dwuzawodowcowi”, który po spełnieniu ww. warunków nabędzie prawo do emerytury rolniczej i za okresy opłacania składek w systemie powszechnym nabędzie także prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznym (z ZUS), która przysługuje bez względu na długość stażu ubezpieczeniowego przebytego w tym systemie, wypłacane będą oba świadczenia. Możliwości takiej nie przewidywały przepisy obowiązujące przed 2009 r. W razie nabycia prawa do dwóch świadczeń emerytalnych – z systemu pracowniczego i systemu rolnego – ubezpieczonemu do wypłaty przysługiwało tylko jedno, wybrane przez niego świadczenie. Obecne rozwiązania w tym zakresie są więc korzystniejsze niż poprzednie, jednakże dotyczą osób legitymujących się długim stażem ubezpieczeniowym.