Wysokość środków przeznaczonych na sołectwa uzależniona jest od zamożności gminy. Dlatego warto sprawdzić kwotę funduszu sołeckiego w uchwalonym budżecie określonej gminy. Wysokość środków przypadających na dane sołectwo przedstawia wójt do 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki.

Środki z funduszu sołeckiego można zainwestować m.in. w oczyszczanie terenu, budowę placu zabaw dla dzieci, czy w remont świetlicy wiejskiej, a nawet w zorganizowanie imprezy integracyjnej.
Urząd Gminy w Grajewie przekazał informację, że co roku napływa do nich wiele wniosków z poszczególnych sołectw. Największym zainteresowaniem do tej pory cieszą się wnioski na budowę siłowni zewnętrznych oraz wnioski dotyczące drobnych remontów dróg wiejskich.

Otrzymanie pieniędzy z funduszu sołeckiego wymaga przestrzegania poniższych procedur.

Do 30 września sołectwa muszą zdecydować, na co chcą wydać przeznaczoną na dane sołectwo kwotę i do tego czasu muszą przekazać wójtowi wnioski o fundusz sołecki. Z propozycją wniosku na realizację przedsięwzięć służących rozwoju sołectw może wystąpić: sołtys, rada sołecka, 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek przyjmowany jest w drodze uchwały przez mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, to znaczy liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”.

Przygotowując wniosek o fundusz sołecki, warto opracować realny harmonogram przedsięwzięcia oraz ująć go we wniosku uchwalonym przez mieszkańców na zebraniu wiejskim.

Wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego na realizację określonych przedsięwzięć musi zawierać:
1. wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa;
2. oszacowanie kosztów realizacji planowanych działań;
3. koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie środków przeznaczonych dla danego sołectwa;
4. uzasadnienie, w którym należy przede wszystkim wskazać, w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.