W obowiązującej w tym roku ustawie o składce zdrowotnej wysokość składki ustala się w zależności od posiadanego areału.

Zasada obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od całej powierzchni gruntów gospodarstwa rolnego za każdą osobę objętą ubezpieczeniem w gospodarstwie wynika z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (Dz. U z dnia 1 lutego 2012r., poz.123), zgodnie z którym składka na ubezpieczenie zdrowotne rolników za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników – potwierdza KRUS.

Ponieważ jednak rolnicy będący współposiadaczami – w myśl nowych uregulowań – muszą płacić składkę zdrowotną tak, jakby byli jedynymi właścicielami, czyli każdy indywidualnie, nawet kilkakrotnie za ten sam areał, kwestionowali słuszność takiego podejścia. Znalazło to odbicie w interpelacji poselskiej. Odpowiedział na nią wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk. Wskazał, że Zgodnie z art. 38 tej ustawy (czyli ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – dop. red.) przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu domniemywa się, że jeżeli własność gruntów zaliczonych do użytków rolnych przysługuje kilku osobom lub jeżeli obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego ciąży na kilku osobach, każda z tych osób uczestniczy w prowadzeniu działalności rolniczej w rozmiarze wynikającym z zakresu opodatkowania.

Zatem składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników, analogicznie jak składki na ubezpieczenie społeczne rolników, są wyliczane w oparciu o powierzchnię całego gospodarstwa pozostającego we współposiadaniu.