Przede wszystkim należy wskazać, iż rolnicy, którzy zawarli z ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia swoich upraw, w których wystąpiła szkoda, chcąc uzyskać odszkodowanie za powstałe straty, powinni postępować zgodnie z instrukcjami działania zawartymi w umowach. I tak, po pierwsze, należy w miarę możliwości jak najszybciej zgłosić szkodę, po to aby ubezpieczyciel dokonał oględzin zniszczonej uprawy. Zgłoszenie winno co do zasady nastąpić niezwłocznie i trzeba przy tym przestrzegać terminów zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Po zgłoszeniu szkody dokonywane są oględziny i szacowanie szkody przez osobę uprawnioną, co stanowi podstawę do obliczenia należnej wysokości odszkodowania. Kolejno ubezpieczyciel po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego - podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie wypłaty odszkodowania. Wypłata przyznanego odszkodowania winna nastąpić (zgodnie z ogólnymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi umów ubezpieczenia) w terminie 30 dni, licząc od dnia zgłoszenia szkody.

W tym momencie procesu likwidacyjnego może dojść do sporu rolnika z ubezpieczycielem, gdyż ten np. nie godzi się z wysokością przyznanego odszkodowania (jako zaniżonego) albo w ogóle z sytuacją, kiedy ubezpieczyciel nie uznaje swojej odpowiedzialności za szkodę co do zasady i odmawia wypłaty świadczenia.

NAJCZĘSTSZE SYTUACJE SPORNE

Przyczyn, dla których kwestionujemy decyzję ubezpieczyciela, może być bardzo wiele, gdyż są one uzależnione zarówno od brzmienia samej umowy ubezpieczenia, jak i od okoliczności danej sprawy.

Warto jednak mieć świadomość, iż najczęściej spotykane sytuacje sporne z ubezpieczycielem dotyczą samego procesu likwidacji szkody, tj. przykładowo wtedy, gdy w sposób nieprawidłowy ustalono rozmiar szkody, bądź decyzja ubezpieczyciela zawiera błędy rachunkowe, które przekładają się na wysokość ubezpieczenia. Są to aspekty techniczne prowadzonej likwidacji szkody, które niekiedy trudno jest samodzielnie wychwycić i zweryfikować rolnikowi, dlatego też często zdarza się, że rolnik chcąc prawidłowo zweryfikować postępowanie ubezpieczyciela, zwraca się o pomoc do osób, które mają większą wiedzę na ten temat, np. do rzeczoznawców w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Sporządzone przez nich opinie mogą stanowić skuteczne narzędzie do dalszych negocjacji z ubezpieczycielem, np. w ramach odwołania, czy też argument uzasadniający skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.