Zapytaliśmy KRIR, jakie są zasady działania i finansowania samorządu rolniczego.

„Skład KRIR określa art. 37 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych (Dz. U. 2014 poz. 1079): w skład Krajowej Rady wchodzą prezesi izb oraz wybrani przez walne zgromadzenie delegaci po jednym z każdej izby. Krajowa Rada Izb Rolniczych obraduje na posiedzeniach, zwoływanych przez Zarząd. Organem wykonawczym Krajowej Rady Izb Rolniczych jest 5-osobowy Zarząd wybrany przez nią spośród jej członków. Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy biura, którym kieruje dyrektor powołany przez Zarząd. Wewnętrznym organem kontrolnym Krajowej Rady, zwłaszcza w zakresie finansów, jest Komisja Rewizyjna wybierana i odwoływana przez Krajową Radę spośród jej członków.

W Krajowej Radzie Izb Rolniczych zostały utworzone dwie stałe komisje problemowe:

   -Komisja Budżetowa - jedyna stała komisja problemowa, do powołania której obligują przepisy Statutu Krajowej Rady;

   -Komisja do Spraw Rodzin i Kobiet Wiejskich.”

Ile otrzymały izby na swoją działalność z odpisu podatku rolnego, na co trafiły te pieniądze? Ile otrzymała KRIR z odpisu podatkowego z dochodów izb i na co trafiły te pieniądze? Ile i która organizacja wykorzystała ze środków z dotacji budżetowej za 2014 r.? – pytaliśmy również i nie tracimy nadziei na otrzymanie odpowiedzi. 

Na razie KRIR poinformowała tylko:

„Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

Zgodnie z uchwałą nr 7/2009 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości, sposobu i terminów opłacania przez izby rolnicze składek na działalność ustawową Krajowej Rady Izb Rolniczych, składki na działalność ustawową KRIR opłacane są przez izby rolnicze w wysokości 6% odpisu od ich dochodów, określonych w art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych.