Poselski projekt ustawy zakłada, że zarówno Krajowa Rada Izb Rolniczych, jak i pozostałe izby będą mogły prowadzić działalność gospodarczą. Działalność będzie polegała na: prowadzeniu ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach rolnych, działalności promocyjnej gospodarstw rolnych, w szczególności agroturystycznych lub ekologicznych, kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej. Ponadto izby będą mogły udostępniać pomieszczenia i inne składniki majątkowe. Będą mogły także organizować targi, wystawy, pokazy, konferencje oraz przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujące produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego. Dodatkowo nowa ustawa dawałaby izbom możliwość sporządzania: opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych, analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych, oceny użyteczności maszyn rolniczych, planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych, planów rolno-środowiskowych oraz planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych.

Członkiem samorządu rolniczego z mocy prawa miałyby być osoby fizyczne i prawne, które są posiadaczami gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha fizycznego oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe o powierzchni co najmniej 1 ha fizycznego. W obowiązującej ustawie wykładnikiem przynależności jest głównie opłacanie składek podatkowych, nie jest z kolei wspomniane nic o powierzchni posiadanych gruntów.

Oprócz prowadzenia działalności gospodarczej izby będą miały prawo być również członkami spółdzielni. które prowadzą działalność w zakresie zgodnym z ustawowymi i statutowymi zadaniami izb. Projekt zakłada także możliwość zawierania porozumień nie tylko, jak do tej pory, regionalnych, lecz także ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Zmiany miałyby także nastąpić w trybie zgłaszaniu kandydatów do zarządów.  W obowiązującej ustawie jest  to 50 członków danej izby posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym. Nowa regulacja zmniejszałaby tę liczbę do co najmniej 20. Zaś w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, zgłoszenie kandydatury wymagałoby poparcia co najmniej 10 proc. członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym.Wydłużono by także czas trwania kadencji walnego zgromadzenia rad z czterech do sześciu lat. 

W zakresie skutków gospodarczych nowelizacja pozwoli realizować zadania statutowe izb wynikające z zapisów ustawy o izbach rolniczych, które ze względu na przebiegające w ostatnich latach zmiany ustrojowe nie są możliwe do wykonania. W zakresie skutków finansowych wejście w życie projektu nie wpłynie na sektor finansów publicznych tj. nie spowoduje wydatków z budżetu państwa, nie zwiększy również wydatków dla jednostek sektora finansów publicznych. Podobał się artykuł? Podziel się!