Dokument podpisał w środę prezes ANR Leszek Świętochowski oraz prezes Izb Wiktor Szmulewicz.

"Strony wyraziły wolę współpracy przy realizacji zadań Agencji związanych z prywatyzacją nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie konsultowania, zasięgania opinii oraz uzgadniania z izbami rolniczymi kwestii dotyczących procedur sprzedaży nieruchomości z Zasobu" - napisała ANR w komunikacie.

Chodzi m.in. o zasięganie przez Agencję opinii izb rolniczych w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości zabudowanych o powierzchni powyżej 100 hektarów; uzgadniania z izbami rolniczymi wystawiania do sprzedaży gruntów niezabudowanych, których powierzchnia jest większa niż 150 proc. średniej gospodarstwa w danym województwie oraz gruntów o powierzchni od 1 do 5 ha w trybie przetargów nieograniczonych tj. takich, w których mogą uczestniczyć także nie rolnicy.

Agencja i Izby zgodziły się, że do komisji przetargowych, w przetargach ograniczonych przeznaczonych dla osób zamierzających utworzyć bądź powiększyć gospodarstwa rodzinne będą delegowani przedstawiciele Izb. Ponadto reprezentant tej organizacji będzie mógł wnioskować o odstąpienie Agencji od przetargu ograniczonego w związku z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie osób mających w nim uczestniczyć.

Szmulewicz wyjaśnił PAP, że na wniosek izb rolniczych Agencja będzie organizowała przetargi ograniczone ofert pisemnych na sprzedaż ziemi na podstawie ustalonych przez obie strony kryteriów. Izby będą mogły także opiniować nabywców gruntów, którzy starają się o rozłożenia ich raty.

Agencja i Izby mają wzajemne informować się o sytuacjach konfliktowych i istotnych problemach związanych z przedmiotem przyjętych zasad.

Izby już wcześniej brały udział w komisjach przetargowych. Umożliwiały im to zmienione przepisy prezesa ANR ws. obrotu ziemią. Taka decyzja została podjęta w styczniu 2013 r. pod wpływem ustaleń zawartych między ówczesnym szefem resortu rolnictwa Stanisławem Kalembą, a kierownictwem ANR i protestującymi rolnikami z woj. zachodniopomorskiego. Obecnie podpisany dokument dodatkowo gwarantuje izbom udział w procesie sprzedaży państwowej ziemi - tłumaczył Szmulewicz.