Kto może do stanąć do przetargu ograniczonego i jak powinien udowodnić, że spełnia wymagane warunki?

W przypadku przetargów ograniczonych komisje przetargowe zawsze biorą pod uwagę szereg warunków, które determinują potencjalne uczestnictwo w tych przetargach. Komisje mają za zadania zanalizować treść oświadczeń i dokumentów składanych przez kandydatów na nabywców nieruchomości rolnych, które Agencja Nieruchomości Rolnych wystawiła do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego. Analizy te mają na celu sprawdzenie, czy kandydaci posiadają status rolnika indywidualnego czy też nie – wyjaśnia ANR.

Przede wszystkim trzeba więc spełnić wymóg posiadania statusu rolnika indywidualnego. Oto jak ANR go określa:

Definicja rolnika indywidualnego zawarta jest w art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR – Dz.U.2003.64.592 z późn.zm.), według której za rolnika indywidualnego uważa się: „osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo”.

Z treści artykułów wyżej wymienionej ustawy wynika, że rolnik indywidualny to osoba fizyczna, która osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, pracuje w tym gospodarstwie, podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie, a także posiada kwalifikacje rolnicze.

Jak udowodnić fakt spełniania wymogów?

Aby jakikolwiek podmiot mógł zostać zakwalifikowany przez komisję przetargową do grona kandydatów na nabywców nieruchomości wystawianej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, zobowiązany jest zgodnie z treścią art. 7 UKUR przedstawić komisji przetargowej odpowiednie dowody potwierdzające, że jest on rolnikiem indywidualnym. Potwierdzić należy fakt prowadzenia gospodarstwa na danym terenie, wykształcenie (kwalifikacje rolnicze) i zameldowanie na terenie jednej z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z których część musi być potwierdzona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).