Nowelizacja nie zmieniła jednak definicji gruntów rolnych i nadal są one traktowane jako grunty rolne. O tym, czy inwestor będzie mógł taką działkę wykorzystać pod budownictwo, decyduje więc plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Proces odrolnienia gruntów rolnych to wciąż powszechna procedura, warto więc wiedzieć jak sprawnie i bez zakłóceń ją przeprowadzić.

Etapy odrolnienia
Jeśli chcemy zmienić przeznaczenie nieruchomości rolnej na działkę budowlaną, należy przede wszystkim ustalić status nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego. Planowanie zakupu działki rolnej w celu przekwalifikowania jej na budowlana w gminie, która nie ma mpzp jest dość ryzykowne. Nie wiemy bowiem jakie przeznaczenie ta działka uzyska w przyszłości.
Co do zasady odrolnienie jest dokonywane w dwóch etapach. Najpierw należy zmienić przeznaczenie gruntu rolnego na nierolnicze w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Następnie konieczne jest uzyskanie zgody starosty na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Warto jednak zaznaczyć, że w odniesieniu do m.in. użytków rolnych klas IV, IVa,IVb, V i VI wymóg zmiany przeznaczenia gruntu w mpzp nie ma zastosowania.

Zmiana przeznaczenia gruntu w mpzp
Obecnie procedura zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dotyczy jedynie gruntów rolnych klas I-III, jeśli ich zwarty obszar projektowany do takiej zmiany jest większy niż pół hektara. Grunty miejskie zwolnione są z tego obowiązku niezależnie od ich klasy. Warto też wiedzieć, że przeznaczenie na cele nierolnicze użytków rolnych klas I-III wymaga uzyskania zgodny ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Złożenie i rozpatrzenie wniosku o odrolnienie jest bezpłatne. Trzeba w nim precyzyjnie oznaczyć położenie gruntu przeznaczonego do odrolnienia. Warto wcześniej sprawdzić potrzebne dane w ewidencji gruntów rolnych. Należy również określić, na jaki cel ma być przeznaczony grunt (np. budownictwo mieszkaniowe). Niestety procedura może trwać długo, gdyż gminy nie są zobligowane żadnym terminem, w ciągu którego powinny rozpatrzyć wniosek i uwzględnić zmiany w mpzp.