Poseł Bożenna Bukiewicz zapytała, jaki jest stan prac nad zapowiadaną ustawą. Problem jest znaczący: „Mieszkańcy, którzy zgłosili się do mnie z tym problemem, wskazywali, że pochodzący z hodowli trzody odór jest tak intensywny, że uniemożliwia normalne funkcjonowanie, a także powoduje reakcje alergiczne, wymioty czy zawroty głowy. Ponadto nieruchomości ich ze względu na odór bardzo straciły na atrakcyjności i wartości. Niestety, nie mogą oni podjąć skutecznych działań, gdyż w obecnym stanie prawnym nie ma instrumentów prawnych, które pozwoliłyby weryfikować, czy dana uciążliwość - zapach - mieści się w granicach wyznaczonych przez normy prawne, czy je przekracza” – argumentowała w inter

„Obecnie w Ministerstwie Środowiska trwają prace nad projektem założeń do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej – napisała wiceminister Beata Jaczewska. - Na tej bazie przygotowany zostanie projekt ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwościom zapachowym. Następnie zostanie on poddany procesowi legislacyjnemu”.

Jak podkreśliła wiceminister, obecnie kwestie te są również uregulowane w przepisach:

„Działania w sprawie ograniczenia uciążliwości zapachowej mogą być realizowane na podstawie innych, już obowiązujących przepisów:

1) zgodnie z art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. P.o.ś., jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek ograniczenia jego oddziaływania na środowisko, a w przypadku pogorszenia stanu środowiska spowodowanego działalnością podmiotu, przywrócenia środowiska do stanu właściwego;

2) na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy P.o.ś. organem ochrony środowiska właściwym w sprawie, o której mowa powyżej, jest starosta;

3) zgodnie z art. 363 ustawy P.o.ś. wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Dodatkowo w przypadku produkcji zwierzęcej (fermy drobiu, trzody chlewnej) kwestie mające związek z emisją substancji uciążliwych zapachowo zawarte są także w następujących aktach prawnych: