Dzierżawa została uregulowana w artykułach 693-709 kodeksu cywilnego jako odmiana umowy najmu. Istota umowy dzierżawy sprowadza się do tego, że jedna ze stron zobowiązuje się oddać określony przedmiot dzierżawy do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony (wydzierżawiający), natomiast druga strona ma obowiązek płacić czynsz w ustalonej w umowie wysokości (dzierżawca).1

FORMA UMOWY

Umowa dzierżawy jest umową konsensualną, co oznacza to, że wywołuje skutki poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli stron. Przepisy nie rozstrzygają, w jakiej formie należy zawrzeć umowę dzierżawy, stąd też może być ona zawarta w dowolnej formie. Przy czym w wypadku, gdy przedmiotem dzierżawy jest przedsiębiorstwo, umowa powinna być zawarta w formie pisemnej, z podpisami notarialne poświadczonymi - w takim wypadku niezachowanie forma umowy powodować będzie jej nieważność. Dodatkowo, jeżeli przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość i dzierżawa ma trwać przez okres dłuższy niż 1 rok, to umowa powinna zostać sporządzona na piśmie. Jeśli jednak strony zawrą tę umowę w innej formie, np. ustnej - to uważa się, że dzierżawa została zawarta na czas nieoznaczony.

CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W UMOWIE DZIERŻAWY

Pierwszym elementem, który zawsze należy umieścić w umowie, jest tytuł, który powinien od razu wskazywać na kwalifikację prawną umowy, czyli nazwa umowy - w tym przypadku umowa dzierżawy. Drugim elementem jest zawsze...

Pełna wersja artykułu w nr 9/2015 Farmera.

Podobał się artykuł? Podziel się!