Zgodnie z art. 126 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

„Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez:

1) żubry – w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym;

2) wilki – w pogłowiu zwierząt gospodarskich;

3) rysie – w pogłowiu zwierząt gospodarskich;

4) niedźwiedzie – w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych;

5) bobry – w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim”.

Punkt 11 tegoż artykułu dodaje:

„Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy szacowaniu szkód oraz sposób wypłaty odszkodowań za szkody, o których mowa w ust. 1, a także wzory dokumentów dotyczących szacowania szkód i wyliczania odszkodowań oraz terminy zgłoszenia i szacowania szkody, kierując się potrzebą dokonywania oceny rzeczywistej szkody oraz przyjęcia wysokości wyceny szkody według cen rynkowych”.

Pomimo że upłynęło 8 lat, stosownego rozporządzenia nie wydano. I jak wynika z odpowiedzi na interpelację poseł Anny Sobeckiej – prędko go nie poznamy. „Projekt rozporządzenia znajduje się w końcowej fazie uzgodnień międzyresortowych. Aktualnie uzgadniane są rozbieżności pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powodem opóźnienia w wydaniu rozporządzenia są przedłużające się uzgodnienia międzyresortowe. Rozporządzenie powinno wejść w życie w I kwartale 2013 r. – wyjaśnił wiceminister środowiska Janusz Zaleski.

Podobał się artykuł? Podziel się!