Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich i jest jedną z głównych agencji płatniczych tego rodzaju w kraju, której beneficjentami, a więc uprzywilejowanymi, są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.

Swoje zadania ARiMR realizuje poprzez płatności bezpośrednie jak i w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Płatności bezpośrednie są instrumentem wsparcia dochodów rolników. Wsparcie finansowe udzielane jest rolnikom proporcjonalnie do powierzchni upraw i posiadanych stad zwierząt. Natomiast Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 umożliwia kontynuację procesu modernizacji oraz rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej i wsi, rozpoczętego w minionych latach.

Składanie wniosku i wydanie decyzji

Zasadniczym kryterium przyznawania pomocy finansowej uprawnionemu rolnikowi jest złożenie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

W rzeczywistości etap ten jest problemowy, mając na uwadze złożony charakter wniosku oraz nieprecyzyjne przepisy Rozporządzeń Unijnych.
Przyznanie płatności, czy to w ramach płatności bezpośredniej czy też w ramach PROW, dokonywane jest w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje właściwy organ I instancji, bądź to Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, bądź też Dyrektor Oddziału Regionalnego. Proces decyzyjnego przyznawania płatności realizowany jest w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego i wymaga podejmowania czynności, o którym mowa w tym kodeksie.

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Odstąpienie od tej zasady jest możliwe jedynie w ściśle określonych przypadkach. Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy.

Odwołanie od niekorzystnej decyzji

Jednakże w rzeczywistości znacząca część rolników nie korzysta z przysługujących im uprawnień, nie bierze czynnego udziału w sprawie, nie zaznajamia się z aktami prowadzonego postępowania administracyjnego i nie wnosi odwołań do organów II instancji, bądź też skarg do właściwych Sądów Administracyjnych. Pamiętać zatem należy, iż od decyzji wydanej przez organ I instancji - Kierownika Biura Powiatowego ARiMR, bądź też Dyrektora Oddziału Regionalnego stronie służy odwołanie.