Kwota zwrotu stanowi iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot. Wniosek składa się za okresy półroczne.


Co zrobić, kiedy decyzja jest dla rolnika niekorzystna? Jak wyjaśnia dzisiejszy „Dziennik Gazeta Prawna" do odwołania stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.


Zanim jednak złoży się odwołanie, warto sprawdzić, czy wniosek był wypełniony zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku do rozporządzenia ministra rolnictwa z 31 maja 2006 r. (Dz.U. nr 103, poz. 706), czy zostały do niego dołączone dokumentujące zakup faktury VAT albo ich kopie potwierdzone z oryginałem . O zwrot może ubiegać się ten, kto 1 kwietnia 2011 r. posiadał gospodarstwo rolne.
Odwołanie trzeba wnieść w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Dobrze jest je uzasadnić. Organ, który odwołanie otrzymał, może je uwzględnić i wydać nową decyzję. Jeśli nie uzna odwołania za zasadne, przesyła je do samorządowego kolegium odwoławczego - ma 7 dni od otrzymania odwołania na podjęcie decyzji lub przesłanie dalej. SKO wyda nową decyzję, utrzymującą zaskarżoną decyzję lub uchylającą ją w całości lub w części. Decyzja ta nie może być niekorzystna dla odwołującego się - chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes społeczny. Tylko w takim przypadku nie można też wycofać już złożonego odwołania.


Jeśli rozstrzygnięcie organu drugiej instancji również nie satysfakcjonuje odwołującego się, rolnikowi przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego - przypomina „Dziennik Gazeta Prawna".

Podobał się artykuł? Podziel się!