Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił odrzucić skargę na czynność Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w przedmiocie wykonania prawa wykupu nieruchomości, uznając, że sprawa nie należy do właściwości sądów administracyjnych.

Jak podał sąd w uzasadnieniu, „wykonanie prawa pierwokupu nie jest sprawą z zakresu administracji publicznej. Jest to bowiem oświadczenie woli, złożone w formie aktu notarialnego, które wywołuje skutki rzeczowe i prowadzi do przeniesienia własności nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w przypadku skorzystania przez ANR z przysługującego uprawnienia w art. 54 ust. 2a daje jedynie właścicielowi nieruchomości rolnej, możliwość wystąpienia, w terminie miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia Agencji o nabyciu tej nieruchomości, do sądu o ustalenie równowartości pieniężnej wartości rynkowej nieruchomości rolnej nabywanej przez Agencję. Właściwym w tym zakresie jest sąd powszechny. Również sąd powszechny władny będzie do rozpoznania sprawy dotyczącej żądania ustalenia nieważności czynności prawnej w postaci oświadczenia złożonego przez pozwaną Agencję o nabyciu nieruchomości w trybie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego”.

Brak jest zatem właściwości sądu administracyjnego do orzekania w niniejszej sprawie – uznał WSA i odrzucił skargę.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!