Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty?

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego wniosek o wpis do rejestru zakładów składa się w formie pisemnej, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Wniosek powinien zawierać:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), albo numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku pomieszczeń gospodarstwa, z wyłączeniem gospodarstw rybackich, o ile wnioskodawca takie numery posiada;

2) określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym, które mają być produkowane w tym zakładzie,

3) określenie lokalizacji zakładu, w którym ma być prowadzona działalność;

4) wskazanie, czy zakład zamierza korzystać z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 853/2004 (chodzi o krajowe środki dostosowujące unijne wymogi dotyczące poszczególnych produktów pochodzenia zwierzęcego – można je przyjmować dla żywności tradycyjnej lub produkowanej w regionach o szczególnych ograniczeniach geograficznych; w innych przypadkach mają one zastosowanie wyłącznie do konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia zakładów).

Działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego zwolniono z obowiązku sporządzania projektu technologicznego zakładu.

Powiatowy lekarz weterynarii, wydając decyzję administracyjną o wpisie do rejestru, nadaje zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny.

Prowadzenie rejestru określa rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów (Dz. U. poz. 2192).