Wczoraj Sejm rozpoczął pracę nad rządowym projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii

Oto jak o celach projektowanej ustawy  mówił wiceminister gospodarki Jerzy Witold Pietrewicz:

- Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, m.in. w wyniku efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wypełnienie zobowiązań wynikających z zawartych umów międzynarodowych oraz podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnych źródeł energii, wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia odbiorców końcowych w energię elektryczną, ciepło, gaz rolniczy z instalacji odnawialnych źródeł energii, tworzenie nowych miejsc pracy w wyniku przyrostu liczby oddanych do użytkowania nowych instalacji OZE, racjonalne wykorzystanie OZE uwzględniające realizację długofalowej polityki rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

 Wśród najważniejszych proponowanych zmian jest nowy system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii.

- Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo energetyczne na określoną grupę podmiotów nałożono obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii bądź uiszczenia opłaty zastępczej – mówił wiceminister gospodarki. - Wprowadzony w Polsce system wsparcia, będący formułą tzw. zielonych certyfikatów, jest mechanizmem wsparcia stymulującym zarówno konkurencję, jak i rozwój OZE. Rozdzielając świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych od energii fizycznej, umożliwiono obrót na giełdzie prawami majątkowymi wynikającymi z tych świadectw. Uzupełnieniem tego mechanizmu, jako konsekwencja rozdziału fizycznego przepływu energii elektrycznej od świadectw pochodzenia, jest obowiązek zakupu przez przedsiębiorstwa energetyczne pełniące rolę sprzedawcy z urzędu całej energii elektrycznej wytworzonej w OZE, przyłączonych do sieci, znajdujących się w obszarze działania danego sprzedawcy z urzędu, po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym ustalonej przez prezesa URE.

Jak zapewniał wiceminister, są też inne zalety zajmowania się produkcją OZE:

- Dodatkowymi zachętami do rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii są: obniżenie o 50 proc. rzeczywistych kosztów przyłączenia do sieci dla OZE w instalacjach do 5 MW, obowiązek zapewnienia przez operatora systemu elektroenergetycznego pierwszeństwa w świadczeniu usług przesyłania energii elektrycznej z OZE, zwolnienie przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii o mocy poniżej 5 MW z opłat za udzielanie koncesji oraz opłat związanych z uzyskaniem i rejestracją świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w OZE.

Podobał się artykuł? Podziel się!