Ministerstwo Zdrowia przesłało do Jarosława Sachajki, przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo, w którym zapowiada przygotowanie rozporządzenia, do wydania którego upoważniły je przepisy wprowadzające od stycznia 2017 roku rolniczy handel detaliczny.

Jak wyjaśniono, wymagania zawarte w unijnym rozporządzeniu nr 852/2004 mają zastosowanie zarówno do produkcji żywności, jak i handlu detalicznego. „W zakresie ww. przepisów zastosowanie mają opracowane w Głównym Inspektoracie Sanitarnym <Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw>”.

Jednocześnie zapowiedziano:

„W najbliższym czasie w Głównym Inspektoracie Sanitarnym zostaną podjęte prace dostosowujące ww. wytyczne do większej grupy środków spożywczych pochodzenia roślinnego, mieszczących się również w definicji rolniczego handlu detalicznego”.

Tymczasem Ministerstwo Zdrowia czeka na informacje od Ministerstwa Rolnictwa, „czy do resortu rolnictwa wpłynęły propozycje lub wnioski uzasadniające konieczność określenia ww. wymagań, a które mogłyby zostać wykorzystane do opracowania projektu rozporządzenia przez Ministerstwo Zdrowia”.

Jeśli rozporządzenie powstanie, będzie musiało być notyfikowane.

Odnotowano też takie spostrzeżenie: „Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że do Ministerstwa Zdrowia nie wpływały dotychczas żadne wnioski i postulaty wskazujące na potrzebę określenia przedmiotowych wymagań, w tym dotyczących działalności objętej definicją <rolniczego handlu detalicznego>. Co więcej, nie wpływały projekty aktów prawnych innych państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach procedury notyfikacji norm i aktów prawnych, które określałyby szczegółowe wymagania higieniczne dla działalności określonej w polskich przepisach jako rolniczy handel detaliczny w zakresie żywności pochodzenia roślinnego.”

Jak z tego wynika, Polska jest jedynym unijnym krajem, który zamierza określać w dodatkowych przepisach wymagania higieniczne dla rolników wytwarzających żywność.

Więcej: MRiRW: Sprzedaż żywności przez rolnika była, jest i będzie możliwa

A co obowiązuje na dziś? Wspomniane „Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw”, datowane na sierpień 2015 r., zostały opracowane w oparciu o poradnik wydany przez Urząd Bezpieczeństwa Żywności w Irlandii.

Czytelnicy znajdą je w załączniku.

Podobał się artykuł? Podziel się!