Przewidziano, że warunkiem przyznania pomocy jest uzyskanie co najmniej 7 punktów.

Nie będą uznawane wydatki na inwestycje poniesione przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz na inwestycje budowlane na gruntach stanowiących przedmiot dzierżawy. Ma to zapobiec przejmowaniu takich inwestycji przez inne osoby.

Obniżono sankcje za zmiany w strukturze produkcji w gospodarstwie beneficjenta – jak tłumaczy ministerstwo, powodem niespełnienia zobowiązania do prowadzenia gospodarstwa zgodnie z określoną strukturą jest zwykle niezłożenie w odpowiednim czasie (przed dokonaniem zmiany) wniosku o zmianę biznesplanu. Wnioski takie są rozpatrywane pozytywnie, o ile pozwalają spełnić pozostałe zobowiązania. „Dlatego sankcja za niewywiązanie się z powyższego zobowiązania powinna być analogiczna jak w przypadku nieterminowego złożenia dokumentów <3 proc.>, zgodnie z zasadą proporcjonalności w nakładaniu sankcji”.

Przewidziano też możliwość „niewielkiego opóźnienia” w zdobyciu wykształcenia, jeśli nastąpiło bez winy beneficjenta – okoliczność wynikająca „z cyklu nauczania w danym typie szkoły lub terminu egzaminu zawodowego, niezależnych od beneficjenta” pozwala na wydłużenie o 9 miesięcy dotychczas przewidzianego na 3 lata czasu na uzupełnienie wykształcenia, o ile beneficjent podjął naukę bez zwłoki i kontynuował bez przerw (termin na złożenie poświadczenia wykształcenia byłby wydłużony -  60 dni od 3 lat i 9 miesięcy).

Przepisy miałyby mieć zastosowanie również do beneficjentów, którym przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia upłynęły terminy na spełnienie warunku w zakresie uzupełnienia wykształcenia. Przewidziano szczególny tryb wzruszania decyzji – ARiMR ma przekazywać beneficjentom zobowiązanym do zwrotu pomocy informację „o zmianie przepisów w zakresie wyjątkowych okoliczności”. Jeśli decyzja nie była ostateczna – postępowanie będzie umorzone.

Istotne jest też dopuszczenie możliwości wzruszenia decyzji o zwrocie świadczeń z powodu dokonania zmian w strukturze produkcji powyżej 30 pkt proc. – organ wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie zmian decyzji.

Rozporządzenie ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!