Projektowana ustawa ustanawia przepisy o płatnościach w ramach systemów wsparcia  bezpośredniego oraz zmienia ustawę o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji  gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, ustawę o organizacji  rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi  uprawianych na włókno oraz ustawę o Inspekcji Weterynaryjnej.

Ustawa określa zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie  dotyczącym następujących płatności bezpośrednich, a także zasady i tryb:

a) przyznawania rolnikom płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do  tytoniu,

b) przeprowadzania kontroli w zakresie płatności bezpośrednich oraz płatności  niezwiązanej do tytoniu,

c) wypłaty rolnikom płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu – w zakresie nieokreślonym w przepisach, o których mowa w pkt 1, lub  przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.

W projekcie nie wprowadzono istotnych dla rolnika zmian: nadal agencją płatniczą będzie ARiMR, nadal do postępowania stosować się będzie KPA, nadal agencja będzie udzielać „stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń, co do okoliczności  faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania”.

Nie zmieniły się, w stosunku do planowanych i prezentowanych przez nas dotychczas, zasady płatności od 2015 r.:

 - przysługują rolnikowi, jeśli został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym będących w posiadaniu tego rolnika jest nie mniejsza niż 1 ha

- przysługują też, jeżeli rolnik spełnia warunki do przyznania płatności związanych do zwierząt i złożył wniosek o przyznanie tych płatności oraz łączna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej równowartość w złotych kwoty 200 euro.

Ustawa określa warunki, jakie trzeba spełnić, aby uzyskać poszczególne rodzaje płatności:

- za zazielenienie (w tym utrzymanie TUZ i obszarów proekologicznych)

- płatność dla młodego rolnika (do 50 ha)