Projekt przewidujący możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w siedlisku bez konieczności odrolnienia ziemi uważa się za wycofany. Taki nieoczekiwany obrót przybrała sprawa po śmierci posła Rafała Piotra Wójcikowskiego z Kukiz’15 – obecnie projekt popierało mniej niż 15 posłów.

Więcej o projekcie: Wolnoć Tomku w swoim… siedlisku

Kukiz'15 chce ułatwień dla rolników w prowadzeniu działalności pozarolniczej

Już w listopadzie wpłynęła negatywna opinia rządu do tego projektu. Rząd uznał, że nie ma potrzeby wprowadzania zaproponowanej regulacji, a cele zakładane w projekcie będą realizowane inaczej.

„Rząd popiera inicjatywę rozwoju obszarów wiejskich poprzez stworzenie narzędzi prawnych mających na celu poprawę życia społeczności wiejskiej. Niemniej jednak nie widzi potrzeby wprowadzania odrębnych przepisów regulujących możliwość prowadzenia przez rolnika pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach siedliska, gdyż kwestie te należy uregulować w istniejącym systemie prawnym. Rząd widzi potrzebę prowadzenia prac nad rozwiązaniami prawnymi, które ograniczą postępujący chaos urbanistyczno-przestrzenny. Konieczne są zasadnicze zmiany systemowe, które z jednej strony pozwolą skutecznie chronić ład przestrzenny, uwzględniając zasady racjonalnego gospodarowania rolniczą przestrzenią produkcyjną, a z drugiej – umożliwiają rozwój obszarów wiejskich.

Problematyka ta powinna zostać uregulowana przede wszystkim w przepisach  z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawie budowlanym, przepisach rozporządzenia o ewidencji gruntów i budynków, a także w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wprowadzenie tych uregulowań musi być poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi oraz międzyresortowymi, pod kątem zgodności projektowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami prawnymi, zwłaszcza z zakresu prawa podatkowego” – podano w  opinii.

Zwróćmy uwagę na podkreśloną konieczność zgodności „zwłaszcza” z przepisami podatkowymi.

W opinii podano taki opis wyobrażenia rządu na temat aktywności pozarolniczej mieszkańców wsi: „Rząd dostrzega potrzebę wsparcia na obszarach wiejskich alternatywnych źródeł przychodów oraz dywersyfikację działalności rolników. Jednak należy pamiętać, że podstawowym źródłem dochodu rolnika indywidualnego w dalszym ciągu powinna pozostać działalność rolnicza, a ewentualna działalność gospodarcza powinna mieć jedynie charakter uzupełniający, czego w żaden sposób nie precyzuje przedstawiony projekt regulacji”.