Grupa posłów PiS poczuła się najwyraźniej zmęczona przedłużającymi się pracami rządu nad nowelizacją ustawy, mającej zmienić sytuację wokół wycinki drzew.

Więcej: Łatwiej będzie wyciąć drzewo?

Posłowie, których przedstawicielem jest Jan Krzysztof Ardanowski, przygotowali projekt wprowadzenia, jak podają, najpilniejszych zmian w ustawie o ochronie przyrody i ustawie o lasach.

Po pierwsze miałoby być zlikwidowane obecne ograniczenie właściciela nieruchomości prywatnej w usuwaniu drzew i krzewów rosnących na działce. Obecna konieczność występowania o zezwolenie na takie działanie to zbędne utrudnienie i ograniczenie prawa własności – podają posłowie w uzasadnieniu. Większość wydawanych decyzji jest pozytywna, trzeba więc uznać, że stanowią one tylko zbędne obciążenie zarówno właścicieli nieruchomości, jak i organów administracji. „Ww. zmianie towarzyszyć będą inne, które zakładają zmniejszenie administracyjnej kontroli wycinki drzew i krzewów (m.in. podwyższone zostaną obwody drzew, co do których nie ma obowiązku uzyskiwania zezwolenia) oraz obciążenia finansowe wnioskodawców związane z uzyskiwaniem zezwolenia (m.in. podwyższone zostaną obwody drzew, co do których nie ma obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie)” - podano.

Po drugie wprowadzone miałyby być zmiany umożliwiające gminom rezygnację z konieczności uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów w wybranych przez nie sytuacjach oraz rezygnację z opłat za usunięcie, także w wybranych przez nie sytuacjach. Ma to umożliwić gminom dostosowanie zakresu prowadzonych przez nie postępowań do rzeczywistych możliwości i potrzeb, a także dać możliwość określania stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, co oznaczałoby, że uzyskają realny wpływ na poziom swoich dochodów.

Trzecia zmiana wprowadzana przez projekt zawiera uproszczenie regulacji dotyczącej usuwania drzew i krzewów, m.in. uproszczony byłby mechanizm ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu (rezygnacja z konieczności wydawania rozporządzenia określającego wysokość stawek), i usunięty byłby obowiązek uwzględniania przy ustalaniu opłaty współczynnika lokalizacji.