Nadzieje naszych czytelników wzbudził wyrok dotyczący majątku znacjonalizowanego we wsi Horczaki. Oto właścicielom udało się podważyć decyzję o nacjonalizacji majątku i wywalczyć odszkodowanie. Wprawdzie ten wyrok został uchylony, ale tylko po to, aby sprawdzić, czy nie jest możliwe oddanie chociaż części ziemi – odszkodowanie byłoby dopiero następnym krokiem.

- Czy można wystąpić z podobnym pozwem? – pyta czytelnik. – Mojej rodzinie też zabrano ziemię, chociaż areał był mniejszy niż podlegający upaństwowieniu.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Rolnictwa, „zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN z dnia 6 września o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13), na cele reformy rolnej przeznaczone były nieruchomości ziemskie stanowiące własność lub współwłasność osób fizycznych lub prawnych, jeżeli ich rozmiar łączny przekraczał bądź 100 ha powierzchni ogólnej, bądź 50 ha użytków rolnych, a na terenie województw: poznańskiego, pomorskiego i śląskiego, jeśli ich rozmiar łączny przekraczał 100 ha powierzchni ogólnej, niezależnie od wielkości użytków rolnych tej powierzchni. Nieruchomości spełniające warunki określone w tym przepisie przechodziły na własność Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 13 września 1944 r., tj. z dniem wejścia w życie dekretu o reformie rolnej.”

Dlaczego więc minister rolnictwa uznał w tym przypadku po latach, że podstaw do upaństwowienia nie było?

„Jak wynika z uzasadnienia decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r. znak GZrn-057-625-202/10, którą stwierdzono nieważność orzeczenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 września 1948 r. znak UR/2.I.2/415, nieruchomość ziemska „Horczaki Dolne” o łącznej powierzchni 108,0842 ha, w dniu wejścia w życie przepisów dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, wobec przeprowadzonego w czerwcu 1936 r. podziału majątku spadkowego po zmarłym właścicielu przedmiotowej nieruchomości, nie mogła zostać przejęta na cele reformy rolnej. Wskutek przeprowadzonego działu spadku, w skład którego wchodziła przedmiotowa nieruchomość, poszczególne części tej nieruchomości stały się wyłączną własnością poszczególnych spadkobierców, przy czym żadna z powstałych w ten sposób nieruchomości nie spełniała norm obszarowych z art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej.”